فرصت های شغلی و استخدام

هیچی مرزی بین درنا دیجیتال و شما نیست!

ارزش‌های ما، هویت ما

ارزش‌های درنا دیحیتال ستون‌هایی هستند که زندگی کاری ما روی آن‌ها استوار شده است؛ ارزش‌هایی که با دقت و حساسیت زیادی انتخاب شده‌‌اند. بر اساس همین ارزش‌ها، هر اتفاق و فعالیت تازه در درنا دیحیتال هویتی جدید و ناب پیدا می‌کند. ما دردرنا دیحیتال با همراهی هم این ارزش‌ها را محقق می‌کنیم و برای پایبندی به آنها مشوق همدیگر هستیم.
درنا بی اس آی کو / درنا دیجیتال